Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (http://bip.szczecin.wsa.gov.pl), a także na stronie głównej tego Sądu (http://www.szczecin.wsa.gov.pl)  jest bezpłatne.
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystywania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 4. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. PDFWniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystywania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sadowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 6. Zgodnie z art. 23e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.
 7. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego). 

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

1.Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z

   nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2.Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym

   wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 1. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 Informacja o przysługujących środkach prawnych

 1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w terminie 14 dni.
 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
  Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
  Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w terminie 14 dni.
 • Opublikował: Katarzyna Jarosz, data publikacji: 29-10-2014 13:14
 • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 24-07-2015 14:18
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
 • Data wytworzenia: 29-10-2014
 • Ilość wyświetleń: 2152
 • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/97/200/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: