Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej


Przyjmowanie skarg i wniosków

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524) w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2188), zaś w zakresie tam nieuregulowanym, przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, którego pracami kieruje Przewodniczący Wydziału - Sędzia WSA Maria Mysiak.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

na piśmie:

- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 

- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Staromłyńska10, 70-561 Szczecin

- pocztą elektroniczną na adres: info@szczecin.wsa.gov.pl 

- za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: dane adresowe, kontakt)

w formie ustnej do protokołu:

- w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Szczecinie ul. Staromłyńska10, 70-561 Szczecin.

Elementy skargi/wniosku:

- data

- imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy

- zwięzła treść skargi lub wniosku

- w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie, w jakim zawiera wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-05-2014
  przez: Robert Niezgoda
 • opublikowano:
  26-05-2014 11:32
  przez: Katarzyna Jarosz
 • zmodyfikowano:
  16-05-2018 14:11
  przez: Katarzyna Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 5870
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl