Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 j.t.) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Sąd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Sąd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Sąd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

1.    na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

                        Wydział Informacji Sądowej

                         ul. Staromłyńska 10

                         70-561 Szczecin

2.    złożyć w Biurze Podawczym Sądu

3.    przesłać na adres:

4.    za pomocą  Elektronicznej Skrzynki Podawczej  

5.    faxem: 91 48 49 270

 

 

Orzeczenia tut. Sądu są udostępnione za pośrednictwem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  18-11-2004 13:50
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  08-02-2019 12:41
  przez: Katarzyna Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 3587
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl