Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177):

§ 32

1. Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się na rozprawie według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Przewodniczący wydziału orzeczniczego kieruje sprawy, o których mowa w art. 119 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do rozpoznania w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa w ust. 1 i 2.

 

 

  • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 19-11-2004 17:56
  • Modyfikował: Katarzyna Jarosz, data modyfikacji: 08-02-2019 10:36
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Katarzyna Jarosz
  • Ilość wyświetleń: 2951
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/87/172/kolejnosc-zalatwiania-spraw.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: