Zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych

(wyciąg)
 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2107 t.j.) zarządza się, co następuje:


Rozdział II

Biurowość w sprawach sądowych
 

Oddział 1

Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji


§ 3. Pisma nadesłane do sądu w zamkniętych kopertach wyjmuje z koperty wyznaczony pracownik sądu. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

 
Oddział 2

Sporządzanie dokumentów

 
§ 13. 1. Pismo wpływające do sądu kierownik sekretariatu przedstawia przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu jego załatwienia.

 
§ 19. 1. W przypadku ustnego zgłoszenia wniosku, którego zgłoszenie nie wymaga zachowania formy pisemnej, kierownik sekretariatu lub inny upoważniony pracownik sporządza protokół przyjęcia wniosku, w którym, poza wskazaniem czasu i miejsca sporządzenia protokołu oraz osób uczestniczących w jego spisaniu, należy zamieścić oznaczenie stron i dokładnie określone żądanie wraz z podaniem istotnych okoliczności, które uzasadniają żądanie. Protokół podpisuje zgłaszający wniosek oraz pracownik sądu sporządzający protokół.

 

 

  • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 19-11-2004 17:54
  • Modyfikował: Katarzyna Jarosz, data modyfikacji: 08-02-2019 10:29
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Wydział Informacji Sądowej
  • Ilość wyświetleń: 3280
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/86/170/przyjmowanie-spraw.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: