Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona archiwalna

 


 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia ochrona osób i mienia 2017 r..pdf

 


 

Adm-26-5/17

Szczecin, dnia 25 lipca 2017 roku

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie art. 138 o ustawy  na „Usługę ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści Opisu przedmiotu zamówienia .

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

W związku z zapisami rozdziału 11 pkt. 7 ppkt 2 OPZ, proszę o doprecyzowanie z kim pracownik posterunku P2 ma utrzymywać stałą łączność radiową? Czy dopuszczają Państwo tylko łączność drogą telefoniczną?

 

Odpowiedź:

Pracownik na Posterunku nocnym i świątecznym (P2) musi pozostawać w stałym kontakcie z Centrum Alarmowym wykonawcy, który nadzoruje jego pracę, organizuje i czuwa nad przebiegiem każdej interwencji w przypadku zagrożenia, ataku, itp. Wykonawca musi zapewnić pracownikowi łączność dwojakiego rodzaju - radiową i telefoniczną.

 

Pytanie 2:

W związku z zapisami rozdziału 11 pkt 7 ppkt 9 OPZ, proszę o doprecyzowanie czy obiekt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest wpisany na listę wojewody i podlega obowiązkowej ochronie?

 

Odpowiedź:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie podlega obowiązkowej ochronie i nie jest wpisany do prowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  w Szczecinie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

 

 Pytanie 3:

Czy dopuszczają Państwo powoływanie się Wykonawcy na zasoby pomiotu trzeciego celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzegł w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (Instrukcja dla wykonawców) w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 3) lit. c), że wykonawca w całości zamówienia nie może posługiwać się podwykonawcami.

 

Pytanie 4:

W związku z zapisami ogłoszenia o zamówieniu dotyczącymi dysponowania co najmniej 3 grupami interwencyjnymi na lewobrzeżnej części miasta Szczecin proszę o umożliwienie skorzystania z usług  podwykonawców w tym zakresie. Swoja prośbę motywujemy faktem iż warunki przedstawione w ogłoszeniu zaburzają zasadę uczciwej konkurencji na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej 3 własnymi załogami patrolowymi i oddał je do dyspozycji zamawiającego w czasie realizacji zamówienia. Wykonawca może wspierać się podwykonawcami w zakresie załóg patrolowych, ale w ramach realizacji niniejszego zamówienia zamawiający wymaga, aby patrole interwencyjne podlegały wyłącznie wykonawcy.

 

 


Nr sprawy: Adm-26-5/17

Szczecin, dnia 14 lipca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Usługę ochrony mienia, budynku i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z siedzibą przy

ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Nazwa Zamawiającego:        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Adres Zamawiającego:          ul. Staromłyńska 10

Kod Miejscowość:                  70-561 Szczecin

Telefon                                   91 48 49 250, 316, 300

Faks:                                      91 48 49 272

Adres strony internetowej:     www.bip.szczecin.wsa.gov.pl

Adres poczty elektronicznej:

Godziny urzędowania:           7:30 – 15:30

NIP                                         851-28-49-470

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Nazwa zadania:

Usługa ochrony mienia, budynku i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości.

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia, zakres i wielkość zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10.

      Kod CPV: 79710000-4 – usługi ochraniarskie.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. bezpośrednią ochronę fizyczną budynku, mienia i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, wspomaganą technicznymi środkami zabezpieczenia, wykonywaną w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 do godz. 7.30, w dni wolne od pracy i święta – całodobowo, świadczoną przez pracowników ochrony, co do których nie ma obowiązku wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016.1432); monitoring obiektu i jego otoczenia z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej (CCTV), systemu włamania i napadu (SWiN) i systemu sygnalizacji pożaru;
 2. obsługa bramkowego wykrywacza metalu (wyposażenie Zamawiającego)
  i  podręcznego wykrywacza metali (dostarcza Wykonawca) oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego,
  świadczone od godz. 7.30 do godz.15.30 w dni urzędowania Sądu przez pracowników ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016.1432).
 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy - od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA.

 

 • P1 (Posterunek dzienny)

CENA za 1 roboczogodzinę pracownika ochrony – 100% - liczona wg wzoru:

                                   Cena najniższa spośród złożonych ofert 

           C (cena)  = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                     Cena oferty ocenianej

 

 • P2 (Posterunek nocny i świąteczny)

CENA za 1 roboczogodzinę pracownika ochrony – 100% - liczona wg wzoru:

                                   Cena najniższa spośród złożonych ofert 

           C (cena)  = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                     Cena oferty ocenianej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów wyliczonych jako suma punktów za pozycję P1 i P2. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKAŁDANIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Biurze Podawczym, pok. nr 07 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 lipca 2017 r., do godz. 12:00.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz w Instrukcji.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
 5.  Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

Załączniki:

PDFPrzetarg ochrona 2017 IX - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Ogłoszenia - Instrukcja dla wykonawców.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców - FORMULARZ OFERTY.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawcy - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawcy - WYKAZ USŁUG.pdf

PDFZałącznik nr 4 do Instrukcji dla wykonawców - UMOWA.pdf

DOCZałącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców - FORMULARZ OFERTY.doc

DOCXZałącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawcy - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.docx

DOCXZałącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawcy - WYKAZ USŁUG.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2017
  przez: Administrator WSA
 • opublikowano:
  18-07-2017 10:56
  przez: Administrator WSA
 • zmodyfikowano:
  14-08-2017 15:02
  przez: Administrator WSA
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 1516
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl