Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 
 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie związane
z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2

Wszystkie osoby wchodzące do budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zobowiązane są do:

  • dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją,
  • korzystania z rękawiczek ochronnych oraz osłony na usta i nos,
  • poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała,
  • zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób.

Osoby, z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,5oC) a także osoby, które odmówią poddania się pomiarowi nie uzyskają prawa wejścia do Sądu.

Udział publiczności w rozprawie dopuszczalny jest w liczbie umożliwiającej zajęcie na sali rozpraw nie więcej niż 25% miejsc siedzących przewidzianych dla publiczności, z zastrzeżeniem, że na podstawie zarządzenie Przewodniczącego składu orzekającego wskaźnik ten może ulec zmniejszeniu w przypadku udziału w rozprawie większej liczby stron lub uczestników postępowania lub jego zmniejszenie będzie konieczne z innych względów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Ten sam wskaźnik stosuje odpowiednio do liczny interesantów w czytelni akt.

Ponadto, dostęp publiczności do sal rozpraw oraz wydzielonych pomieszczeń ograniczono do niezbędnego minimum, przyjmując, iż
w pomieszczeniach tych zajętych może być nie więcej niż 25% miejsc przeznaczonych dla publiczności lub interesantów z jednoczesnym zastrzeżeniem, że osoby te muszą zachować między sobą odpowiedni dystans społeczny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dostęp publiczności może być także wyłączony w zależności od występujących uwarunkowań lokalnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa.


 

Przywrócenia biegu terminów procesowych i sądowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 r. poz. 875), w dniu 24 maja 2020 r. rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej terminy mające zastosowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Rozpoznanie spraw w trybie uproszczonym

         Strony postępowania sądowoadministracyjnego mogą zgłosić wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

         Zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

         W myśl art. 120 ww. ustawy, w trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art.  119.  (Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym)

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

  1. decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

  2. strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

  3. przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

  4. przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

  5. decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 120. (Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Skład sądu)

W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Szczecinie

ul. Staromłyńska 10

70 - 561 Szczecin 

Sekretariat Prezesa Sądu: tel. 91 48 49 222  

e-mail: 

 

 

Godziny urzędowania Sądu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30                      

  

 


Wydział Informacji Sądowej                                

przyjmuje interesantów oraz

udostępnia akta spraw do wglądu

w godz. 8:00 – 15:00

Tel.  91 48 49 255, 91 48 49 233

e-mail: 

Biuro Podawcze czynne w godz. 7:30 – 15:00                   

Tel.  91 48 49 257 

Fax:  91 48 49 270

   


Kasa Sądu czynna w godz. 9:00 – 15:00          

Nr rachunku bankowego:

NBP O/O Szczecin

95 1010 1599 0030 9822 3100 0000              

SWIFT: NBPL PLPW

NIP: 851-28-49-470

REGON: 812655586

Godziny przyjęć interesantów:

Prezes Sądu - wtorek  9:00 – 11:00

Wiceprezes Sądu - poniedziałek 10:00 – 12:00

Przewodniczący Wydziału I - poniedziałek 10:00 – 12:00

Przewodniczący Wydziału II - poniedziałek 12:00 – 14:00

 

 

 

Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl