Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej


K O M U N I K A T

         W związku z odwołaniem terminów rozpraw przypomina się, że strony postępowania sądowoadministracyjnego mogą zgłosić wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

         Zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

         W myśl art. 120 ww. ustawy, w trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

PREZES

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Grzegorz Jankowski

 


Zarządzenie nr 17/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 20§1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm. oraz z 2020 r., poz. 190) w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uwzględniając niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związanej z zamknięciem placówek szkolno-oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożenia dla zdrowia związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządza się, co następuje:

§1

Z dniem 30 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie:

 1. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych;
 2. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Przewodniczących Wydziałów;
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej;
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt; dostęp do akt jest zapewniony w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych; szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem”;
 5. ogranicza się pracę Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych;
 6. kasa Sądu jest nieczynna. Wpisy sądowe należy uiszczać za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na poczcie na rachunek bankowy nr: NBP Oddz. w Szczecinie
  nr: 95 1010 1599 0030 9822 3100 0000;
 7. obsady wydziałów orzeczniczych i sekretariatów wydziałów określają Przewodniczący Wydziałów kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi;
 8. ogranicza się obsady pracowników w Oddziałach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Wydziale Informacji Sądowej do niezbędnego minimum według zasad ustalonych przez Przewodniczącego WISu, Dyrektora Sądu, kierowników komórek oddziałów w uzgodnieniu z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczących wydziałów, Dyrektora Sądu i  kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do realizacji niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 


Zarządzenie nr 16/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 20 §1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm. oraz z 2020 r., poz. 190) oraz 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441),
w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

§1

Z dniem 20 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie ogranicza się pracę:

 1. Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych;
 2. Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.


 

Zarządzenie nr 13/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów
i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Szczecinie w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 20§1 i §3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm. oraz z 2020 r., poz. 190) w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związanej z zamknięciem placówek szkolno-oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożenia dla zdrowia związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządza się, co następuje:

§1

W okresie od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie:

 1. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych;
 2. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Przewodniczących Wydziałów;
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej;
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt; dostęp do akt jest zapewniony w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych; szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych
  w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie
  www.szczecin.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem”;
 5. wpisy sądowe zaleca się uiszczać za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na poczcie na rachunek bankowy: NBP Oddz. w Szczecinie nr: 95 1010 1599 0030 9822 3100 0000;  kasa Sądu czynna będzie w godz. od 10:00 do 13:00;
 6. obsady wydziałów orzeczniczych i sekretariatów wydziałów określają Przewodniczący Wydziałów kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi;
 7. ogranicza się obsady pracowników w Oddziałach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Wydziale Informacji Sądowej do niezbędnego minimum według zasad ustalonych przez Przewodniczącego WISu, Dyrektora Sądu, kierowników komórek oddziałów w uzgodnieniu z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczących wydziałów, Dyrektora Sądu i  kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do realizacji niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie nr 13-2020 Prezesa WSA w Szczecinie w sprawie odwołania rozpraw...SARS-CoV-2.pdf


 

Kasa Sądu jest nieczynna do odwołania.

Wpisy sądowe należy uiszczać za pomocą przelewów bankowych na rachunek bankowy nr:

NBP O/O Szczecin 95 1010 1599 0030 9822 3100 0000

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Szczecinie

ul. Staromłyńska 10

70 - 561 Szczecin 

Sekretariat Prezesa Sądu: tel. 91 48 49 222  

e-mail: 

 

 

Godziny urzędowania Sądu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30                      

  

 


Wydział Informacji Sądowej                                

przyjmuje interesantów oraz

udostępnia akta spraw do wglądu

w godz. 8:00 – 15:00

Tel.  91 48 49 255, 91 48 49 245

e-mail: 

Biuro Podawcze czynne w godz. 7:30 – 15:00                   

Tel.  91 48 49 257 

Fax:  91 48 49 270

   


Kasa Sądu czynna w godz. 9:00 – 15:00          

Nr rachunku bankowego:

NBP O/O Szczecin

95 1010 1599 0030 9822 3100 0000              

SWIFT: NBPL PLPW

NIP: 851-28-49-470

REGON: 812655586

Godziny przyjęć interesantów:

Prezes Sądu - wtorek  9:00 – 11:00

Wiceprezes Sądu - poniedziałek 10:00 – 12:00

Przewodniczący Wydziału I - poniedziałek 10:00 – 12:00

Przewodniczący Wydziału II - poniedziałek 12:00 – 14:00

 

 

 

Metryczka
 • zmodyfikowano:
  24-03-2020 12:16
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 203137
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl