Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej


Archiwa zakładowe w sądach administracyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 8 grudnia 2003 r. 
w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych
 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), w związku z art. 6 ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, w których powstają materiały archiwalne podlegające przekazaniu do archiwów państwowych, po wykorzystaniu w bieżącej działalności komórek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zakładowych.
2. Organizację i zakres działania archiwów zakładowych oraz sposób postępowania z dokumentacją przyjmowaną na przechowanie oraz pozostającą w przechowaniu archiwum zakładowego określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Nadzór bezpośredni nad realizacją postanowień zarządzenia powierza się w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych - prezesom tych sądów.
2. Nadzór zewnętrzny nad działalnością archiwum zakładowego sprawuje właściwe archiwum państwowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  29-04-2005 13:01
  przez: Katarzyna Jarosz
 • zmodyfikowano:
  23-05-2018 12:43
  przez: Katarzyna Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 3810
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: biuropodawcze@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl