Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 tekst jednolity

Zmiany opublikowane w:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1370
Dz. U. z 2017 r. poz. 2451
Dz. U. z 2018 r. poz. 650

 

Art. 230. § 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Art. 232. § 1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1)     pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;

2)     zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 233. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

Metryczka
 • opublikowano:
  19-11-2004 17:20
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 10:35
  przez: Katarzyna Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 7001
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: biuropodawcze@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl